Državni arhiv za Međimurje

Objave

Javni poziv za prijem polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto arhivist/ica

DRŽAVNI ARHIV ZA MEĐIMURJE 
ŠTRIGOVA 102 
40312 ŠTRIGOVA

Štrigova, 26. listopada 2017. godine 
KLASA: 112-06/17-01/01 
URBROJ: 2109-16-17-02

Na temelju članka 35. Statuta Državnog arhiva za Međimurje (dalje DAM), i članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN broj 57/12, 102/12, 16/17, Državni arhiv za Međimurje raspisuje  

JAVNI POZIV za prijem polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto arhivist/ica

  Arhivist/ica – 1 izvršitelj (m/ž) stručno osposobljavanje trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja humanističkih znanosti ili društvenih znanosti, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu iz područja humanističkih ili društvenih znanosti sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • poznavanje engleskog jezika
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine
 • sklonost istraživačkom i timskom radu
 • uvjeti za uključivanje u mjeru stručnog osposobljavanja za rad

  Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili presliku, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 1. životopis
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 3. domovnicu (preslika)
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci – izvornik)
 5. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
 6. uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat/kinja prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba duže od 30 dana

Urednom (potpunom) prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave i/ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola. Javni poziv objavit će se na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državnog arhiva za Međimurje.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Državni arhiv za Međimurje, Štrigova 102, s naznakom: “Ne otvaraj-Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.”

DRŽAVNI ARHIV ZA MEĐIMURJE 
Ravnatelj Jurica Cesar, prof.

Skip to content