Pravo na pristup informacija

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15). Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Državnom arhivu za Međimurje. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, ili, u slučaju nekorištenja obrasca, pozvati se na Zakon o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

 1. pisanim putem na adresu: Državni arhiv za Međimurje, Štrigova 102, 40312 Štrigova
 2. elektroničkom poštom na adresu: dram@dram.hr
 3. na broj fax-a: 040/312-600
 4. osobno u Državnom arhivu za Međimurje u uredovno radno vrijeme sa strankama (radnim danom od 8,30 – 12,00 h).

Obrasci za ostvarivanje prava na pristup informacijama:

 1. Zahtjev za pristup informacijama (.pdf ili .doc )
 2. Zahtjev za dopunu/ispravak informacija (.pdf ili .doc )
 3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (.pdf ili .doc )

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji temeljem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev. Da bi bio valjan zahtjev obavezno mora sadržavati:

 1. naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 2. podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 3. ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
 4. tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi neće se uputiti u postupak. Napomena: Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona. Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe. Državni arhiv za Međimurje ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije temeljem čl 17. i čl. 19. st. 2. Zakona o pravo na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15), a koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, NN 15/14)

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske je javno dostupan i omogućuje korisnicima prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija trajan pristup službenim dokumentima, pohranjenim u bazi elektroničkih dokumenata i/ili fizičkim zbirkama, radi informiranja i ponovne uporabe. (Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske)

Dokumenti:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.pdf , 213 kB)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.csv , 20 kB)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.pdf , 216 kB)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.csv , 18 kB)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.pdf , 211 kB)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.csv , 18 kB)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.pdf , 213 kB)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.csv , 18 kB)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf , 213 kB)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.csv , 18 kB)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (.pdf , 212 kB)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (.csv , 18 kB)

Siniša Habuš, službenik za informiranje
Email: shabus@dram.hr
Mob: 099/732-0391