Djelatnost

Zahvaljujući stečenim uvjetima Državni arhiv za Međimurje nakon njegova osnivanja počinje provoditi zaštitu arhivskog gradiva na prostoru svoje nadležnosti kroz prikupljanje i obradu arhivskog gradiva te provođenja sustavnog nadzora nad pismohranama stvaratelja i imatelja arhivskog i registraturnog gradiva. Najstarije gradivo koje čuva odnosi se na zbirke matičnih knjiga, koje korisnicima služe prvenstveno za istraživanje geneologije, a najstarije datiraju iz prve polovice 18. stoljeća. Danas Državni arhiv za Međimurje čuva ukupno 290 fondova i zbirki.

Državni arhivi u sklopu svojih zadaća iz članka 41. i 43. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, NN 64/00, NN 65/09, NN 46/17):

 • provode mjere zaštite arhivskoga gradiva u arhivu i brinu za njegovu sigurnost,
 • sređuju, propisuju i objavljuju arhivsko gradivo, te ga daju na korištenje,
 • obavljaju stručni nadzor nad čuvanjem i odabiranjem arhivskoga gradiva koje se nalazi izvan arhiva i određuje mjere njegove zaštite,
 • provode neposredan nadzor nad radom arhiva i drugih imatelja arhivskoga gradiva izvan sustava državnih arhiva,
 • preuzimaju javno arhivsko gradivo,
 • prikupljaju privatno arhivsko gradivo otkupom, poklonom ili pohranom,
 • obavljaju sigurnosno i zaštitno snimanje arhivskoga gradiva, te restauratorske i konzervatorske poslove u svezi s arhivskim gradivom,
 • daju podatke, izvatke iz dokumenata i ovjerovljene prijepise na zahtjev korisnika,
 • izrađuju i objavljuju obavijesna pomagala za pojedine arhivske fondove i zbirke,
 • organiziraju predavanja, tečajeve i druge oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja arhivskog osoblja,
 • priređuju izložbe, predavanja i provode druge oblike kulturne djelatnosti radi poticanja zanimanja za arhivsko gradivo i arhivsku djelatnost,
 • surađuju međusobno i s drugim ustanovama kulture, znanstvenim i srodnim ustanovama dokumentacijske i informacijske službe radi unapređenja arhivske djelatnosti i znanstvenoga rada u području arhivistike, pomoćnih povijesnih i informacijskih znanosti,
 • obavljaju i druge poslove određene ovim Zakonom i drugim propisima.