Dostupnost gradiva

Javno arhivsko gradivo

Sukladno odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19) te Pravilnika o korištenju javnog arhivskog gradiva (121/19) javno arhivsko gradivo dostupno je od njegova nastanka ako zakonom nije određeno drukčije. Gradivo za koje je na temelju zakona utvrđeno ograničenje dostupnosti mogu koristiti samo ovlaštene osobe sukladno propisima kojima je ograničena dostupnost gradiva.

Gradivo ograničene dostupnosti utvrđeno je čl. 18., 19. i 20. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima i Pravilnikom o korištenju javnog arhivskog gradiva, a odnosi se na klasificirane i druge tajne podatke, na gradivo koje sadrži projektnu i tehničku dokumentaciju štićenih i vojnih objekata, industrijskih postrojenja, infrastrukturnih objekata te podatke o prirodnim i strateškim bogatstvima od značenja za nacionalnu sigurnost, na osobne podatke te javno arhivsko gradivo nastalo do 30. svibnja 1990.

Pravo na pristup javnom arhivskom gradivu imaju sve pravne i fizičke osobe pod jednakim uvjetima uvidom ili drugim oblicima korištenja.

Na korištenje privatnog arhivskog gradiva koje se čuva u arhivima primijenjuju se odredbe Pravilnika o korištenju javnog arhivskog gradiva, ako nije drukčije određeno u ugovoru, odnosno u ispravi o predaji gradiva.

Korištenje arhivskog gradiva privremeno se može uskratiti ako je ono oštećeno, ako je u stručnoj obradi ili ako to gradivo već koristi drugi korisnik.

Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990.

Stvaratelji i imatelji javnog arhivskog gradiva iz članka 21.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 46/17), obvezni su izraditi popis tog gradiva i dostaviti ga nadležnom državnom arhivu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu tog Zakona. Nadležni državni arhivi obvezni su te popise učiniti dostupnima javnosti i korisnicima arhiva. Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine, za gradivo u nadležnosti Državnog arhiva za Međimurje, dostupna je u nastavku.

Red. broj
Imatelj
Gradivo iz čl. 21. a. Zakona o izmjenama i dopunama (NN 46/17)
Vrijeme nastanka gradiva
Datum zaprimanja
Poveznica na popis gradiva
1.
Općina Belica
Mjesna zajednica Belica
1971. - 22.12.1990.
2.08.2017.
2.
Općina Donji Kraljevec
Mjesna zajednica Hodošan
1972. - 1990.
10.10.2017.
3.
Općina Kotoriba
Mjesna zajednica Kotoriba
1964. - 1985.
5.10.2017.
4.
Općina Mala Subotica
Mjesna zajednica Mala Subotica
1981. - 1986.
6.10.2017.
5.
Ured državne uprave u Međimurskoj županiji
· Općinski sekretarijat za opću upravu i budžet
·Općinski sekretarijat za privredu i društveno planiranje
·Općinski sekretarijat za društvene djelatnosti
1.1.1990. - 21.12.1990. [31.12.1990.]
5.10.2017.
6.
Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu
·Kotarsko javno tužioštvo Čakovec
·Kotarsko javno tužioštvo Prelog
·Javno tužioštvo za Grad i Kotar Čakovec
· Općinsko javno tužilaštvo Čakovec
·Općinsko javno pravobranilaštvo Čakovec
1946. - 1990. [2008.]
2.11.2017.
7.
Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije
Komitet za urbanizam, građevinarstvo i stambene poslove Čakovec
1966. - 1990. [1998.]
31.10.2017.
8.
Općina Sveta Marija
·Mjesna zajednica Donji Mihaljevec
·Mjesna zajednica Sveta Marija
1964.-1990.
6.11.2017.
9.
Policijska uprava Međimurska
·Ministarstvo unutrašnjih poslova
·Općinski sekretarijat za unutrašnje poslove
1956. - 1990. [1993.]
15.11.2017.
10.
Općina Nedelišće
Mjesna zajednica Nedelišće
travanj 1983. - 22. prosinca 1990. [1. prosinca 1992.]
16.11.2017.
11.
Općinski sud u Čakovcu
·Kotarski sud u Čakovcu
·Kotarski sud u Prelogu
·Općinski sud u Čakovcu
1.01.1857. - 22.12.1990.
20.11.2017.
12.
Općina Selnica
·Mjesna zajednica Selnica
·Mjesna zajednica Zebanec
1964. - 1990.
20.11.2017.
13.
Grad Čakovec
·Mjesna zajednica grada Čakovca
·Zajednica mjesnih zajednica grada Čakovca
1961. - 1990.
17.11.2017.
14.
Centar za socijalnu skrb Čakovec
·Samoupravna interesna zajednica Općine Čakovec
·Radna zajednica Centar za socijalni rad
1947. - 1990. [1996.]
25.05.2018
15.
Muzej Međimurja Čakovec
·Narodni odbor kotara Čakovec
·Narodni odbor općine Čakovec
·Skupština općine Čakovec
·Republički savjet za boračka i invalidska pitanja
·Kotarski zavod za socijalno osiguranje u Čakovcu
·Zavod za zapošljavanje radnika u Čakovcu
·Građevni kombinat Međimurje
1956. - 1978.
26.06.2018.