Državni arhiv za Međimurje

Općenito

Arhivsko gradivo dostupno je za korištenje svim korisnicima pod jednakim uvjetima u čitaonici Državnog arhiva za Međimurje. Obveze korisnika i uvjeti korištenja arhivskog gradiva i obavijesnih pomagala propisani su Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/1898/19 i 114/22), Pravilnikom o korištenju javnog arhivskog gradiva (NN 121/19) i Pravilnikom o radu čitaonice DAM.

Korištenje arhivskog gradiva i obavijesnih pomagala

Pod korištenjem gradiva smatra se uporaba obavijesnih pomagala o arhivskom gradivu i arhivskog gradiva. Arhivsko gradivo daje se na korištenje u službene svrhe, za znanstveno istraživanje, u publicističke svrhe, za potrebe nastave, za izložbe i objavljivanje, radi ostvarivanja ili zaštite osobnih prava te u druge svrhe. Na korištenje se daje ono arhivsko gradivo na koje se ne primjenjuju odredbe vezane uz ograničenje dostupnosti. U korištenje arhivskog gradiva spada pregled gradiva, prepisivanje, objavljivanje, izlaganje, izrada preslika, posudba i izdavanje ovjerovljenih prijepisa ili preslika. Ograničenje korištenja primjenjuje se u slučaju izrade preslika cjelovitih arhivskih fondova ili zbirki te njihovih većih dijelova. Također, nije dopuštena izrada preslika obavijesnih pomagala. Za korištenje arhivskog gradiva u svrhu izlaganja i objavljivanja, te u svrhu promidžbe ili stjecanja dobiti potrebno je zatražiti odobrenje DAM. Uvjeti i obveze koje proizlaze iz korištenja gradiva reguliraju se posebnim aktima. Korištenje arhivskog gradiva i obavijesnih pomagala u čitaonici DAM ne naplaćuje se, dok se za izradu preslika arhivskog gradiva ili uporabu posebne tehničke opreme DAM plaća naknada prema Cjeniku DAM.

Obveze korisnika arhivskog gradiva

Sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima, Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice DAM, korisnik je pri korištenju arhivskog gradiva dužan s njime postupati tako da se ne ošteti njegov oblik i sadržaj te postojeći red u cjelini koju obrađuje. U svojim radovima ili napisima u kojima je kao izvor koristio arhivsko gradivo korisnik je obvezan navesti podatke o izvoru sukladno načinu citiranja podataka o arhivskim fondovima ili zbirkama. Dva primjerka stručnog ili znanstvenog rada, odnosno knjige nastale na temelju korištenog arhivskog gradiva korisnik je dužan dostaviti DAM.

Pretraživanje građevinskih dozvola na području Međimurja u razdoblju od 1945. godine do 1993. godine
Ukoliko želite dodatne informacije, kontaktirajte nas!
Skip to content