Državni arhiv za Međimurje

Javna nabava

Opći podaci o javnom naručitelju:

Državni arhiv za Međimurje
Štrigova 102, 40312 Štrigova
OIB: 13768042762

E-RAČUN:
racunovodstvo@dram.hr

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Izjave o nepostojanju sukoba interesa:

Obavijest:
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Državni arhiv za Međimurje, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave ZJN (NN120/16) – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Dokumenti javne nabave

Plan nabave za 2022. godinu: Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), Plan nabave za 2022. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Pretraživanje građevinskih dozvola na području Međimurja u razdoblju od 1945. godine do 1993. godine
Ukoliko želite dodatne informacije, kontaktirajte nas!
Skip to content