Državni arhiv za Međimurje

Objave

Natječaj za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme


DRŽAVNI ARHIV ZA MEĐIMURJE
KLASA: 112-07/21-01/01
URBROJ:2109-16-21-02

Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva za Međimurje (dalje DAM), čl. 9. Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva za Međimurje, a u skladu s čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017) i suglasnosti Ministarstva kulture RH, Klasa: 112-01/21-01/ 0115; Urbroj: 532-02-01-01/2-21-02  od  dana 16. travnja 2021. godine raspisuje se

J A V N I  N A T J E Č A J
za prijam zaposlenika 

I. Arhivist/arhivistica – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

II. Uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja humanističkih znanosti ili društvenih znanosti (polje informacijskih znanosti grana arhivistika), kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu iz područja humanističkih znanosti ili društvenih znanosti (polje informacijskih znanosti grana arhivistika) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
– jedna godina radnog iskustva u struci
– položeni stručni ispit za zvanje arhivist na način propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci
– znanje jednog i poznavanje drugog stranog jezika
– sklonost istraživačkom i timskom radu – temeljna informatička osposobljenost i vještine

III. U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti podatke za kontakt (ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte) i točan naziv radnog mjesta za koje se prijava podnosi. Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
– dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome)
– dokaz o položenom stručnom ispitu iz arhivske struke za zvanje arhivist (preslika)
– domovnica (preslika)
– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci, (orginal)
– dokaz o radnoj sposobnosti (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije – ne stariji od 30 dana )
– životopis

– osobna iskaznica (preslika)

Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju sukladno važećim propisima.

IV. Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

V. Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

VI.Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, broj 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

VII. S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se usmeni razgovor,  o čemu će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 dana prije održavanja.  Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

VIII. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

IX. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Državni arhiv za Međimurje, Štrigova 102, 40312 Štrigova s naznakom: „Natječaj za radno mjesto-Arhivist“.

X. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 Državni arhiv za Međimurje
Jurica Cesar, ravnatelj

Skip to content