Državni arhiv za Međimurje

Objave

Natječaj za prijem pripravnika arhivski tehničar/tehničarka na određeno vrijeme

Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva za Međimurje (dalje DAM), odredbama čl. 9. Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada DAM-a, te prema Planu prijma pripravnika u sektoru kulture za 2021. godinu ravnatelj Arhiva raspisuje

J A V N I P O Z I V
za prijem pripravnika (m/ž)

1. arhivski tehničar/tehničarka – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno
vrijeme

Uvjeti:

  • srednja stručna sprema (SSS) društvenog ili upravnog smjera;
  • poznavanje jednog svjetskog jezika
  • temeljna informatička osposobljenost i vještine (MS Office – Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook)

Pravo prijave na javni poziv imaju nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih. 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:

  • podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

  • životopis
  • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
  • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
  • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
  • dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

Na javnom pozivu ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.

Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijma u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom pozivu, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.qov.hr/zaposljavanje-843/843.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.

Po procjeni, obavit će se s uredno prijavljenim kandidatima razgovor u arhivu ili putem videolinka. Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. DAM pridržava pravo poništenja javnog poziva, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke. 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državnog arhiva za Međimurje. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se e-mailom na adresu elektroničke pošte: dram@dram.hr, poštom ili osobno uz prethodnu najavu na adresu: Državni arhiv za Međimurje, Štrigova 102, 40312 Štrigova s naznakom: „Javni poziv za prijem pripravnika – arhivski tehničar/tehničarka“, radnim danom od 8 do 14 sati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                       

Državni arhiv za Međimurje
17.11.2021. godine

Skip to content