Državni arhiv za Međimurje

Objave

Natječaj za prijem namještenika u radni odnos na radno mjesto: arhivist/arhivistica

Na temelju članka 35. Statuta Državnog arhiva za Međimurje (dalje DAM), čl. 9. Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada državnog arhiva za Međimurje, a u skladu s čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/2012) i suglasnosti Ministarstva kulture RH, Klasa: 112-01/14-01/0863; Urbroj: 532-06-02-02/6-14-02 od 12. rujna 2014. godine raspisuje se

N A T J E Č A J

I. Za prijem namještenika u radni odnos na radno mjesto: arhivist/arhivistica – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

II. Uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja humanističkih znanosti ili društvenih znanosti (polje informacijskih znanosti grana arhivistika), kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu iz područja humanističkih znanosti ili društvenih znanosti (polje informacijskih znanosti grana arhivistika) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
– jedna godina radnog iskustva u struci
– položeni stručni ispit za zvanje arhivist na način propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci
– znanje jednog i poznavanje drugog stranog jezika
– sklonost istraživačkom i timskom radu – temeljna informatička osposobljenost i vještine

III. Uz prijavu treba priložiti:
– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
– dokaz o položenom stručnom ispitu iz arhivske struke za zvanje arhivist (preslika)
– domovnicu (preslika)
– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
– elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
– životopis

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola. Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu za Međimurje, na adresu: Državni arhiv Za Međimurje, Štrigova 102, 40312 Štrigova s naznakom: „Za natječaj“. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Državni arhiv za Međimurje.

Skip to content