Državni arhiv za Međimurje

Objave

Natječaj za prijem zaposlenika: voditelj/ica računovodstva

Na temelju članka 35. Statuta Državnog arhiva za Međimurje (dalje DAM), čl. 9. Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva za Međimurje, a u skladu s čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/2012) i suglasnosti Ministarstva kulture RH, KLASA: 112-01/16-01/0068; URBROJ: 532-06-02-01/7-16-2 od 1. travnja 2016. godine raspisuje se

NATJEČAJ
za prijem zaposlenika:

voditelj/ica računovodstva – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti (polje ekonomija), kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu iz područja društvenih znanosti (polje ekonomija) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na financijsko-knjigovodstvenim poslovima,
 • osposobljenost za rad na računalu (MS Office alati, aplikacija za knjigovodstveno-računovodstvene poslove)
 • poznavanje engleskog jezika
 • posjedovanje organizacijskih sposobnosti
 • probni rad 6 mjeseci.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili presliku, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • domovnicu (preslika)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci – izvornik),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima)
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije

Urednom (potpunom) prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave i/ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj o čemu im se dostavlja pisana obavijest.

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti kod prijema u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni u prijavi na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Državni arhiv za Međimurje, Štrigova 102, 40312 Štrigova s naznakom: „Za natječaj“.

O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

DRŽAVNI ARHIV ZA MEĐIMURJE

Skip to content