Državni arhiv za Međimurje

Objave

Natječaj za prijem zaposlenika: Voditelj/ica računovodstva – 1 izvršitelj (m/ž)

DRŽAVNI ARHIV ZA MEĐIMURJE
ŠTRIGOVA 102
40312 ŠTRIGOVA
Štrigova, 09. listopada 2017. godine

KLASA: 112-07/17-01/01
URBROJ: 2109-16-17-01

Na temelju članka 35. Statuta Državnog arhiva za Međimurje (dalje DAM), čl. 9. Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva za Međimurje, a u skladu s čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/2017) i odredbama Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN 70/16 i 50/17), ravnatelj Arhiva raspisuje

NATJEČAJ za prijem zaposlenika:
Voditelj/ica računovodstva – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust) s punim radnim vremenom

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti (polje ekonomija), kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu iz područja društvenih znanosti (polje ekonomija) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju najmanje 2 godine radnog iskustva na financijsko-knjigovodstvenim poslovima
 • osposobljenost za rad na računalu (MS Office alati, aplikacija za knjigovodstveno – računovodstvene poslove)
 • poznavanje engleskog jezika
 • posjedovanje organizacijskih sposobnosti
 • probni rad 6 mjeseci

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili presliku, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 1. životopis
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 3. domovnicu (preslika)
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije
  od 6 mjeseci – izvornik)
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu
  na odgovarajućim poslovima)
 6. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije

 

Urednom (potpunom) prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave i/ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj o čemu im se dostavlja pisana obavijest.

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti kod prijema u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni u prijavi na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu:Državni arhiv za Međimurje, Štrigova 102, 40312 Štrigova s naznakom: “Za natječaj”.
O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

DRŽAVNI ARHIV ZA MEĐIMURJE
Ravnatelj
Jurica Cesar, prof.

Skip to content