Državni arhiv za Međimurje

Objave

Natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva za Međimurje

Klasa:080-01/16-01, Urbroj: 2109-16-16-01, 24. studenoga 2016.
Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) članaka 54. i 55. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09) te članka 36. Statuta Državnog arhiva za Međimurje raspisuje se

 

NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva za Međimurje

I.     Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07)
  • položen stručni ispit iz arhivske struke,
  • objavljeni vrijedni stručni ili znanstveni radovi i
  • istaknute stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

Iznimno, na temelju čl. 54. st. 3. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, za ravnatelja/ravnateljicu arhiva može se imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke, ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od dvije godine od imenovanja.
Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

II.  Ravnatelja/ravnateljicu Državnog arhiva za Međimurje imenuje ministar kulture Republike Hrvatske na vrijeme od 4 (četiri) godine.

III.   Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

  • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome),
  • uvjerenje o položenome stručnom ispitu iz arhivske struke (izvornik ili ovjerena preslika),
  • domovnicu (izvornik ili ovjerena preslika),
  • životopis,
  • popis stručnih i/ili znanstvenih radova,
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (izvornik).

IV.  Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati/kandidatkinje su obvezni dostaviti program rada   ustanove u narednom četverogodišnjem mandatu.

V.    Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VI.   Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

VII. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu za   Međimurje na adresu: Državni arhiv za Međimurje, Štrigova 102, 40312 Štrigova, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu«.

VIII. O rezultatu natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Državni arhiv za Međimurje
Jurica Cesar, ravnatelj

Skip to content