Državni arhiv za Međimurje

Objave

Javni poziv za prijem pripravnika (m/ž) 1. arhiviski tehičar/tehničarka – 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 35. Statuta Državnog arhiva za Međimurje (dalje DAM) te Odluci o planu prijema za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2018. godinu Ministarstva kulture (klasa: 130-01/18-01/0002, urbroj: 532-02/-18-06 od 19. studenog 2018.) i odredbama čl. 9. Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada DAM ravnatelj Arhiva raspisuje

J A V N I P O Z I V
za prijem pripravnika (m/ž)

1. arhiviski tehičar/tehničarka – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno
vrijeme

Uvjeti:

  • srednja stručna sprema (SSS) društvenog ili upravnog smjera;
  • poznavanje jednog svjetskog jezika
  • temeljna informatička osposobljenost i vještine (MS Office – Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook)

Pravo prijave na javni poziv imaju nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:

  • podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

  • životopis
  • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
  • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
  • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
  • dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

Na javnom pozivu ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.

Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom pozivu, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, broj 121/171) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.qov.hr/zaposljavanje-843/843.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državnog arhiva za Međimurje. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se osobno na adresu: Državni arhiv za Međimurje, Štrigova 102, 40312 Štrigova s naznakom: „Javni poziv za prijem pripravnika“, radnim danom od 8 do 14 sati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

DRŽAVNI ARHIV ZA MEĐIMURJE

Skip to content