Državni arhiv za Međimurje

Objave

Javni natječaj za prijem zaposlenika arhivist/arhivistica na neodređeno vrijeme

Na temelju suglasnosti Ministarstva kulture klasa: 112-01/21-01/0783, urbroj: 532-02-01/1-21-02 od 10. prosinca 2021. godine, a u skladu s čl. 10. Statuta Državnog arhiva za Međimurje (dalje: DRAM), klasa: 003-035/18-02/01, urbroj: 2109-16-18-3 od 07. prosinca 2018. godine i čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17 i 47/18), ravnatelj donosi

JAVNI NATJEČAJ
za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme

I. arhivist (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

II. Uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja humanističkih znanosti ili društvenih znanosti (polje informacijskih znanosti grana arhivistika), kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu iz područja humanističkih znanosti ili društvenih znanosti (polje informacijskih znanosti grana arhivistika) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
– jedna godina radnog iskustva u struci;
– položen stručni ispit za zvanje arhivist na način propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci;
– znanje jednog stranog jezika te
– temeljna informatička osposobljenost i vještine.

III. Uz prijavu treba priložiti:
– domovnicu (preslik)
– dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjereni preslik)
– dokaz o radnoj sposobnosti (elektronički zapis o radnom stažu koji izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
– dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik)
– vlastoručno potpisana izjava o poznavanju jednog stranog jezika
– vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu
– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (original)
– životopis.

IV. Na temelju čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

V. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

VI. Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/18, 84/21 – dalje Zakon) pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1. – 3. Zakona da dostave dokaze iz članka 103. st. 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

VII. Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen stručni ispit iz arhivske struke, uz obvezu polaganja ispita sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN br. 104/19).

VIII. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene bit će pozvani na intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

IX. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

X. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Državni arhiv za Međimurje, Štrigova 102, 40312 Štrigova, s naznakom: »Natječaj za radno mjesto arhivist«.

XI. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Državni arhiv za Međimurje

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8331725.html

Skip to content